Doa Naik Pesawat Menurut Ajaran Islam agar Terhindar dari Mara Bahaya

Bepergian dengan pesawat kerap dipilih oleh banyak orang karena waktu yang ditempuh lebih singkat meski jarak yang dituju cukup jauh.

Namun tak sedikit orang yang cemas dan takut setiap akan bepergian jauh, padahal sering menggunakan pesawat sebagai moda transportasi.

Oleh sebab itu, sebaiknya memanjatkan doa naik pesawat menurut Islam, dan doa bepergian lainnya agar terhindar dari mara bahaya.


Doa Bepergian Naik Pesawat

Ketika hendak bepergian jauh dengan kendaraan apa pun, baik motor, mobil maupun pesawat, pasti ada rasa khawatir, takut terjadi sesuatu selama perjalanan.

Maka dari itu, penting untuk membaca berbagai doa yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Berikut Indozone rangkum, doa naik pesawat menurut ajaran Islam.

Doa Ketika Keluar Rumah

doa naik pesawat
Photo/istock/Manuel-F-O

Bismillaahi tawakkaltu 'Alallahi, laa hawla wa laa quwwata illaa billaah

Artinya"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya; tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya."

Doa Saat Naik Kendaraan

doa naik pesawat
Photo/istock/JANIFEST

Bismillah, Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakh-khoro lanaa hadzaa wa maa kunna lahuu muqriniin. Wa inna ilaa robbinaa lamunqolibun

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhaanaka Innii qod dzolamtu nafsii, faghfirlii, wa-innahuu laa yaghfirudz dzunnuba illa anta.

Artinya"Dengan menyebut nama Allah (3 kali). Segala puji bagi Allah; Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rab kami, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau."

Doa Saat Bepergian Jauh

doa naik pesawat
Photo/istock/YakobchukOlena

Allaahumma hawwin 'alainaa safaranaa hadzaa wathwi 'annaa bu'dahu allaahumma anta ashshoohibu fissafari walkholiifatu fil-ahl.

Artinya"Ya Allah, mudahkanlah kami bepergian ini, dan dekatkanlah dari kejauhan. Engkau yang menemani dalam bepergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga."

Doa Naik Pesawat

doa naik pesawat
Photo/istock/EHStock

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakkhoro lana hadza wa maa kunnaa lahu muqrinin, wa innaa ilaa robbinaa lamunqolibun, allahumma inna nas'aluka fii safarinaa hadzal birro wat taqwa wa minal 'amal maa tardho.

Allahumma hawwin 'alaina safarona hadza wa athwi 'annaa bu'dahu, allahumma antas shohibu fis safari wal kholifatu fil ahli, allahumma inni a'udzubika min wa'tsaais safari wa kaabatil mandzhori wa suuil munqolibi fil maali wal ahli.

Artinya"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Allah yang telah menundukkan pesawat ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Allah-lah kami kembali.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini, kami mohon perbuatan yang Engkau ridai. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. 

Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga."

Doa Menghilangkan Ketakutan dan Kecemasan

doa naik pesawat
Photo/istock/Chalabala

Allahumma Inni a'udzubika minal hammi wal huzni, wal ajzi, wal kasali, wal bukhli, wal jubni, wal dhola'id daini, wa gholabatir rijali.

Artinya"Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih serta duka cita atau kecemasan, dari rasa lemah serta kelemahan, dari sifat bakhil serta sifat pengecut, dan beban utang serta tekanan orang-orang jahat."

Doa Dalam Perjalanan Saat Subuh

doa naik pesawat
Photo/istock/HsinJuHSU

Samma'a saami'un bihamdillahi wa husni balaa-ihi 'alaynaa, robbanaa shoohibnaa, wa-afshil 'alaynaa 'aa-idan billaahi minannaar.

Artinya"Semoga ada yang mendengarkan pujian kami kepada Allah dan cobaan-Nya yang baik bagi kami. Wahai Rabb kami, temanilah kami, peliharalah kami, dan berilah karunia kepada kami, kami berlindung kepada Allah dari neraka."

Doa Ketika Sampai Tujuan

doa naik pesawat
Photo/istock/martin-dm

Alhamdu lillaahil-ladzii sallamanii wal-ladzii aawaanii wal-ladzii jama'asy-syamla bii.

Artinya"Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan aku dan yang telah melindungiku dan yang mengumpulkan aku dengan keluargaku."

Itulah dia, doa bepergian dan doa naik pesawat menurut ajaran Islam yang bisa kamu panjatkan agar kamu selalu dalam lindungan Allah SWT dan terhindar dari mara bahaya. Semoga bermanfaat!